Sverigedemokraterna värnar småföretagare som är motorn i svensk ekonomi

Företagandet är viktigt för det lokala samhället och för att fler ska kunna hitta en väg in på arbetsmarknaden. Även om ribban sänkts för att starta företag finns det fortfarande hinder för att fler företag ska kunna växa såsom onödig byråkrati och regelkrångel. Vi vill säkerställa att skatter och kostnader inte kväver företagandet. Företagande, entreprenörskap och risktagande måste löna sig. Den ökande brottsligheten är ett hot mot människor och företagande och måste bekämpas med full kraft. De skenande bränslepriserna håller på att kväva företagandet och har inneburit omfattande konkurser runt om i Sverige. Bränslepriserna måste ner, rejält och det görs genom att sänka reduktionsplikten och skatter. Om Sverigedemokraterna suttit vid makten hade priset på bränsle redan sänkts med 10kr/l.

Nuvarande skattesats i Uppsala kommun är för hög och behöver sänkas för att kommunen ska bli konkurrenskraftig. Genomsnittet i riket är lägre och flera kommuner i Stockholm har lägre vilket minskar vår kommuns konkurrenskraft. Kommunen har halkat efter på företagsrankningen och behöver göra en djupstudie följt av en prioriterad åtgärdsplan.

Sverigedemokraterna föreslår att Växa-stödet ska utökas och permanentas. Den tillfälliga nedsättningen av arbetsavgifter för företag med upp till två anställda ska utvidgas till att omfattas upp till tre anställda och finnas permanent. Vi föreslår även att tryggheten ska stärkas för småföretagare genom att överlåta sjuklöneansvaret till staten. Sverigedemokraterna föreslår även att det ska finnas ett avdrag för sjuklönekostnaderna för de faktiska kostnaderna hos företag med upp till nio anställda.

För att främja nyskapande vill vi införa ett starta eget-bidrag för yrkesverksamma på motsvarande a-kassenivå.

Gällande regelförenklandet måste arbetet påskyndas, mycket kan göras på statlig nivå men även kommunal nivå. Kommunen måste ha tydliga mål för handläggandet av ärenden. Det är inte rimligt att företag har merkostnader bara för att kommunen inte hinner med antalet ärenden. Kommunen behöver även en sammanhållen politik när det kommer till bostäder, skolplatser, infrastruktur, kollektivtrafik och parkeringsplatser.

Direktupphandlingar som kommunen ansvarar för kantas ibland av både frågor och misstro. Det är viktigt att kommunen arbetar för en ökad transparens i syfte att minimera korruption samtidigt som fler småföretag kan ge sig in och bli anbudsgivare. Vi föreslår att kommunen ska ställa krav på leverantörer om att beställt arbete utförs enligt kollektivavtalsenliga villkor, där entreprenören även ansvarar för eventuella underentreprenörer.

Småföretagare utgör motorn i svensk ekonomi och vi gör företagandet lättare med Sverigevänlig politik.

Kent Kumpula (SD)

Entreprenörspodden