Så vill Moderaterna förbättra för företagare i Uppsala

Uppsala har ett blomstrande näringsliv. Politiken måste förstå att det är företagen som skapar jobben och bygger välfärden. Varje företag är från början någons idé eller livsverk. Vi vill se en Uppsalaanda där det är enkelt och roligt att starta företag, där idéer och innovation får näring att bli verklighet och där vi finner samarbetsytor och låter oss motiveras av varandras framgångar. Moderaterna vill vara lyhörda mot näringslivet och förbättra för våra jobbskapare i dialog. Tillsammans kan vi lösa välfärden och göra ett bra Uppsala bättre. 

I Uppsala ska kapitalet, kunskapen och stödet finnas. Näringslivskontoret måste fungera väl och få utökade uppdrag att serva och hjälpa de företag som vill etablera i Uppsala.

Upphandlingsprocesser och avtalsuppföljning ska vara effektiva för att garantera ekonomi och leverans. Det är viktigt att öppna upp för utökad konkurrens och innovativa lösningar så att det inte bara blir de största företagen som kan lämna anbud i upphandlingar. Den fria företagsamheten ska värnas i Uppsala, kommunen ska varken snedvrida konkurrens mellan företag genom riktade stöd eller bidrag, eller bedriva näringsverksamhet som konkurrerar på fungerande marknader. Företagare måste få stöd och samverkan när det gäller att öka tryggheten samt förebygga och freda sig från brott. 

Moderaterna vill att Uppsala ska vara en kommun där olika idéer kan födas och växa till livskraftiga företag. Bra kommunikationer, framkomlighet och infrastruktur är viktigt för att företag ska kunna verka på landsbygden och i staden. Idag kommer Uppsala på plats 232 av 290 när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges kommuner. Företagarna upplever kommunens service till företagen som bristfällig tillsammans med kommunpolitikernas attityder till företagande. Det behövs en attitydförändring. De jobbskapande företagens bästa måste sättas i främsta rummet. För att lyckas med detta behöver vi även en välfungerande infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter och tillgång till attraktiva bostäder för att underlätta att etablera sig eller ta anställning här. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda mark till företag som vill utveckla och etablera verksamhet i Uppsala.

Moderaterna vill:

  • Sänka skatten i Uppsala.
  • Starta byggandet av fyrspår senast 2026.
  • Se över och förenkla regler och tillståndsprocesser för företagare, garantera taxor på rätt nivå och korta handläggningstiderna hos kommunen.
  • Genomföra företagsbesök varje vecka. 
  • Skapa ”en väg in” för företagare i kommunen där ärenden enkelt kan följas digitalt.
  • Konkurrensutsätta fler verksamheter som idag utförs av kommunen och återinföra utmanarrätten för att stimulera avknoppning av kommunal verksamhet.
  • Förbättra kommunens och politikers attityder till företagande. 
  • Öka fokus på ung företagsamhet i skolan och se till att det finns goda möjligheter till praktikplatser, lärlingsplatser och sommarjobb.
  • Att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet så att Uppsala kan klättra till topp 50 företagsklimatsrankingen under mandatperioden.
  • Ta fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet, i dialog med näringslivet.
  • Införa en auktorisationsmodell för lokala företag som skapar arbete åt någon som idag uppbär försörjningsstöd, så att företagen får arbetskraft och fler uppsalabor kommer i arbete.
  • Att på den marknad där både privata och offentliga alternativ finns, ska upphandlade privata utförare vara huvudregel framför egenregi.

 

Therez Almerfors (M)

Fotograf: Angelica Klang

Entreprenörspodden