Så vill KD förbättra Uppsalas företagsklimat

För oss kristdemokrater är det allra viktigaste att Uppsala kommun efter valet ska ge en bättre service till företag, organisationer och enskilda. Det är helt oacceptabelt att kommunen sjunker i mätningar om näringslivsklimat, och vår övertygelse är att det beror mest på den attityd och de prioriteringar som finns hos ledande kommunpolitiker. För oss är näringslivet grunden för samhället och för vår försörjning och är värda all uppmuntran och stöd!

Från kommunledningen anser vi Kristdemokrater att vi behöver signalera till hela den kommunala förvaltningen att det är service som våra företagare ska möta när de exempelvis vill bygga en uteservering, eller behöver åtgärda sitt brandskydd. Om vi lärt oss något av Coronakrisen är det hur viktig den lokala handeln och servicen är för Uppsalaborna. Kommunen ska förbättra servicen till företagen genom att bland annat underlätta för nystartade och internationella företag som vill etablera sig i Uppsala. Detta ska göras genom att koordinera samarbetet mellan akademi, näringsliv och kommun. Vi vill också att utmanarrätt och LOV ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter. Uppsalas stadskärna ska stärkas genom en utökad citysamverkan med handel och fastighetsägare och öka attraktiviteten genom olika arrangemang och utvecklingsprojekt. Vi Kristdemokrater vill förenkla och förbättra offentliga upphandlingar genom mindre detaljstyrning och genom ökad dialog med leverantörer. Potentialen i idéburen sektor ska särskilt beaktas. Oseriösa företag ska rensas ut genom att bekämpa bidragsfusk och kriminalitet i samverkan med statliga myndigheter och större samverkan inom kommunen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska vara inriktade på näringslivets behov och efterfrågan. Det betyder att vi vill satsa på kommunala välfärdsjobb för dem som står utanför arbetsmarknaden, finansiering fås genom lägre kostnader för försörjningsstöd. Vi vill uppdra åt kommunen att låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare, använd positiva exempel som Solna och Trelleborg.

Vi Kristdemokrater anser även att kommunen ska bedriva en stark ekonomisk politik som sänker kostnader och skatter i den kommunala administrationen. Inkomstskatten ska sänkas (50 öre per skattekrona för 2023), vilket ökar attraktiviteten för arbetskraft att söka sig till Uppsala. Kommunens kostnader ska ses över i varje led, särskilt skall administration och overheadkostnader bantas och kommunens kärnverksamhet prioriteras.

Jonas Segersam

Jonas Segersam

Entreprenörspodden