Mohamad Hassan om kommuns stöd till företagen

Jag har försökt ta reda på om världen, Sverige eller Uppsala i modern tid har genomgått det vi nu ser och upplever på grund av covid-19 eller corona-viruset utan att ha lyckats hitta jämförelser. Det kanske finns exempel från första och andra världskrigen men inget går egentligen att jämföra med det som vi nu upplever. Utegångsförbud i många länder som drabbar flera hundra miljoner människor och restriktioner som varierar i hårdhet från land till land. Ingen trodde att stängda gränser i Europa eller här i Norden skulle kunna uppstå och så här snabbt. Det som händer är omvälvande och vi har inte sett konsekvenserna fullt ut för hela samhället än. Men för näringslivet och företagare är konsekvenserna redan ett faktum, tyvärr. I krigen gick i alla fall fabrikerna på full fart, idag verkar allt lamslaget. 

Jag är både politiker och företagare. Jag har varit
företagare i snart 20 år med flera anställda. När jag verkar politiskt hämtar
jag inspiration och erfarenhet från mig själv men också ifrån alla företagare jag
möter eller läser om. Det är tufft!

Därför var jag från dag ett inställd på att vi i Uppsala
kommun måste agera för att mildra effekten för det lokala näringslivet. Vi kan
göra mycket! Lyckligtvis behövde jag inte ”slåss” för att ta fram olika
förslag. Alla kommunalråd i Uppsala har mer eller mindre sina egna förslag på
hur Uppsala kommun ska göra för att underlätta för företagare i kommunen.
Uppslutningen är total, från samtliga partier. Vi fick också bra inspel från
företagare om vad vi kan göra och även från företagarorganisationer som Svenskt
Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren och Uppsala City. Även bloggen
Entreprenörstaden har varit till stor nytta inför våra beslut. In i det sista
arbetade vi med olika förslag. Vi tog som sagt var hänsyn till de inspel som
kom från företagare och organisationer, vi tittade på hur andra kommuner har
gjort och vi analyserade vad staten har föreslagit. Vi landade i ett första
beslut på tretton att-satser (beslut) som ni kan se nedan. Men vi var
övertygade om att mer måste göras. Besluten fattades i något vi kallar
Krisledningsnämnden. Det är en politisk nämnd som kallas in vid extraordinära
händelser och tar över övriga nämnders ansvar och beslutsbefogenheter, allt för
att förenkla och påskynda besluten. Vi har haft tre möten i krisledningsnämnden
och beslut som berör näringslivet fattades på andra mötet (20 mars) och tredje
mötet (27 mars).

Beslut
den 20 mars:

1. att korta
betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,

2. att
förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90
dagar,

3. att
kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av utställda
fakturor vid behov,

4. att
kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter begäran
från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala kommun att göra
likadant,

5. att
kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och
liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i
första hand omboka istället för att avboka,

6. att
kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,

7. att
underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på
gator och torg,

8. att
underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av
årsomsättnings- och ratingkrav,

9. att
kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar,

10. att
uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den mån de
berörs och att fatta likalydande beslut,

11. att
kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med kommunen genom att
erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,

12. att
besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt

13. att
uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till krisledningsnämnden om
liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda,
organisationer och företag i Uppsala kommun med anledning av spridningen av
coronaviruset.

Beslut 27 mars:

1. att jämka
markupplåtelseavgiften till noll kronor för butiker och restauranger till och
med 31 december 2020,

2. att i
samråd med Polismyndigheten som tillståndsmyndighet tillfälligt möjliggöra
försäljning i anslutning till verksamhetslokalen, samt

3. att i
samverkan med Uppsala city och Polismyndigheten utveckla möjligheten till
utökad markupplåtelse för butiker och restauranger.

Krisledningsnämnden:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/uppsala-kommuns-krisledningsnamnd-ar-aktiverad

Därutöver har vi också en näringslivsenhet som jobbar på för fullt utan att behöva särskilda uppdrag från Krisledningsnämnden. Besök gärna deras hemsida och ta del av det som skrivs och det de erbjuder dig som företagare:

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset

Jag bedömer att vi behöver fatta flera beslut framöver, en del saker utreds just nu inför beslut nästa vecka. Men jag/vi behöver fler förslag som underlag för att hitta fler bra åtgärder. Allt för att våra företagare ska räddas. Jag kan inte lova att alla förslag blir verklighet, vi måste alltid hålla oss till det kommunala uppdraget och juridiken. Men vi inte är rädda att tänja på en del gränser. Jag tror på ett liv efter coronakrisen och att vi tillsammans kommer att klara krisen. Min största förhoppning och gärning just nu är att verka för att så många företag som möjligt klarar sig.

Mohamad_Hassan, AMN

Mohamad Hassan
Kommunalråd för liberalerna med ansvar för bland annat företagare
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ordförande i Arbetsmarknadsnämnden  

Entreprenörspodden