Dags att reformera styrelsearbetet?

Styrelseakademien och PWC arrangerade ett lunchseminarium idag på temat “Styrelsearbete i kommunala bolag”. Jag, Mats Dafnäs (L) och Fredrik Ahlstedt (M) var inbjudna som panelen – troligen utifrån att vi också har erfarenhet från kombinationen näringsliv och politik.

PWC hade genomfört en enkät bland styrelseledamöter i kommunala bolag. Resultaten var föga förvånande. De flesta anser att de själva gör ett väldigt bra jobb. Statistiken visar också en hög medelålder och en väldigt låg andel kvinnor.

Min personliga erfarenhet är att många styrelseledamöter i kommunala bolag saknar kunskaper i aktiebolagslagen. De inser inte det personliga ansvaret som följer och de saknar praktisk erfarenhet från viktiga frågor som rör frågor som skattelagstiftning till bolagsordning. Fredrik Ahlstedt lyfte en viktig poäng på samma tema – det kanske är dags att i högre utsträckning rekrytera styrelseledamöter till kommunala bolag utifrån meriter och genom mer professionellt arbete i en valberedning.

Mats Dafnäs lyfte en annan viktig fråga i samtalet – nämligen att kommunallagen och aktiebolagslagen faktiskt står i direkt motsats till varandra. Kommuner och regioner får bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt medlemmarna. Samtidigt riskerar kommunala bostadsbolag eller simhallar konkurrera med privata aktörer. Det finns således en inneboende problematik som vi allt för sällan lyfter.

I dagens lunchsamtal fanns många initierade personer som vittnade om betydelsen av att lyfta frågan. Det behöver en översyn av lagstiftningen, men framförallt behövs ett kunskapslyft. Initiativet från Styrelseakademien och PWC var därför ett steg helt i rätt riktning.

Entreprenörspodden