Åtgärder för att Uppsala ska bli en attraktiv kommun att driva företag i enligt Liberalerna

För Liberalerna är fri företagsamhet ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Livskraftiga företag är motorn i samhällsekonomin genom att skapa nya jobbtillfällen, ekonomisk tillväxt och skatteintäkter som i förlängningen finansierar till skola, vård och omsorg. Företagandet är på så vis roten till det mesta annat som vi värdesätter politiskt. Den utgångspunkten måste genomsyra hela kommunen från tjänsteperson till kommunalråd. För att Uppsala ska bli den kommun för företagande som vi har potentialen att bli vill vi prioritera följande under den kommande mandatperioden:

– Upprätta en särskild näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd. Ansvaret för näringslivsfrågorna faller mellan stolarna när flera nämnder har ansvar för frågorna. Med en näringslivsdirektör i kommunens ledningsgrupp som i samråd med nämndens ordförande arbetar med frågorna blir ansvaret bättre avgränsad och arbetet kan bedrivas mer effektivt till gagn för kommunens näringsliv.

– Satsa på god företagarservice. Kommunförvaltningen finns till för Uppsalas invånare och inte tvärtom. Alla verksamheter är viktiga, oavsett storlek och omfattning. Från det enskilda företaget som driver en foodtruck till aktiebolaget som säljer till en internationell marknad – alla får den bästa servicen av kommunen. Blanka avslag på tillståndsansökningar som inte motiverar vad som saknas eller vad som blivit fel, måste upphöra. Servicementalitet och pedagogisk förmåga måste värderas högre redan i rekryteringsförfarandet till handläggarposter och kommunen bör satsa på regelbundna kompetenslyft i frågan. Kommunens tillståndsprocesser måste kortas, företagare ska inte behöva se sina planer gå upp i rök i en tillståndskö.

– Satsa på innovation. Kommunen bör göra allt den kan tillsammans med näringslivet för att främja innovation och se till att vi har en bas för människor som prövas sina idéer. I detta ligger att utveckla partnerskapet med universiteten – vi måste bättre ta tillvara att vi har två universitet i världsklass och tillhandahålla forum för idéutbyte och investeringar. Kommunen ska också agera modigare i upphandlingar och tro på stadens innovationsförmåga.

– Involvera näringslivet i kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunens förmåga att hantera brottslighet riktad mot näringslivet är central för viljan att starta och fortsätta bedriva företag. Ju fler brott som riktas mot företag desto högre försäkringspremier måste betalas och desto färre blir det som själva vågar starta företag, eller för den delen orkar med att driva det befintliga företaget vidare. Uppsala måste i samråd med det lokala näringslivet skapa sig en klar bild över hur brottsligheten påverkar företagandet just här och efter det besluta vilka åtgärder som måste vidtas.

Vi politiker måste vara ärliga och erkänna att näringslivets nuvarande skattningar av kommunens företagsklimat är ett djupt misslyckande. Bara utifrån den utgångspunkten kan vi motivera de omfattande åtgärder som måste sjösättas för att Uppsala ska bli en attraktiv kommun att driva företag i. Förutsättningarna finns – det som behövs är att näringslivets villkor börjar ses för det grundläggande allmänintresse det faktiskt utgör, och följaktligen en genuin och systematiskt grundad politisk vilja att göra det som behövs.

Jennie Claesson (L)

Fotograf: Angelica Klang

Entreprenörspodden