10 punkter för ett bättre företagsklimat i Uppsala kommun - Centerpartiet

Uppsala är på många sätt är en bra kommun att driva företag i. Men det finns också stor förbättringspotential. Centerpartiet har arbetat fram ett 10-punktsprogram för att stärka företagsklimat i Uppsala kommun.

  1. Uppföljning av näringslivsklimatet på högsta instans

För att kunna arbeta med förbättringar behöver vi följa upp våra mål, diskutera och ha mandat att fatta beslut om näringslivspolitiska frågor av betydelse. Då måste dessa frågor vara en naturlig del av agendan för kommunens högsta operativa organ, vilket är kommunstyrelsen. 

  1. Företagen får inte missas i kommunens brottsförebyggande arbete

I företagarorganisationen Svenskt Näringslivs årliga undersökning framkommer det att sex av tio företag har drabbats av brott de senaste två åren vilket medfört direkta kostnader på mer än 40 miljarder kronor per år för företagen. Vi vill att företagen på ett mycket bättre sätt inkluderas i kommunens brottsförebyggande arbete. 

  1. Ett näringslivsråd 

Vi vill att kommunen startar ett så kallat näringslivsråd där de lokala näringslivsorganisationerna och företagare från olika branscher ingår. I rådet ska kommunen i dialog och samarbete med de olika aktörerna sätta upp mätbara mål och diskutera åtgärder för hur Uppsalas företagsklimat ska stärkas. 

  1. En väg in för hantering av ärenden med kommunen

Vi vill att kommunen skapar en särskild del på kommunens sajt inriktad på att hjälpa företagare med alla sina ärenden med kommunens olika förvaltningar. Det ska vara enkelt för företagare att kunna följa sina ärenden digitalt.

  1. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Uppsala konkurrerar med hela världen om arbetskraft och kompetens. Många av våra företag kan inte växa trots att det finns efterfråga på deras varor och tjänster, helt enkelt för att de inte hittar rätt kompetens. Vi vill att de praktiska gymnasie- och vuxenutbildningarna ska få en ännu tydligare koppling till arbetsmarknaden samt att kommunen säkerställer en effektiv undervisning i svenska för dem som behöver det. Kommunen måste också i samverkan med universiteten, näringslivet och andra relevanta aktörer ta fram en strategi för hur vi ska lyckas utbilda och attrahera kompetens inom automation, elektrifiering och digitalisering.

6. Upphandlingar 

Varje år upphandlar Uppsala kommun tjänster och varor för drygt 6 miljarder kronor. Det är viktigt att upphandlingar genomförs professionellt och på sådant sätt så att även mindre lokala företag kan lämna anbud. 

  1. Besöksnäringen och bilden av Uppsala

Besöksnäringen är en viktig del av Uppsalas näringsliv, en näring som bidrar med mycket skatteintäkter. Vi behöver bli ännu bättre på att utveckla Uppsala som destination och stärka bilden av Uppsala. Det bidrar till att vi blir än mer konkurrenskraftiga när det kommer till att attrahera kapital, kompetens och företagsetableringar. 

  1. Mer planlagd mark för verksamhetsetableringar

Vi vill stimulera nyetableringar i vår kommun. Då måste det finnas tillgång till mark som också är planlagd, för då går det snabbt att få fram mark för företag som vill etablera sig i kommunen. 

  1. Regelförenklingar

Vi tycker att regler som är framtagna av kommunen endast ska behållas om det är kopplat till lagstiftning, som kommunen inte kan påverka, eller att de uppfyller en viktig funktion. Annars ska reglerna bort. Vi ska göra det enkelt att driva företag i Uppsala. 

  1.   Fokus på kommunens kärnverksamhet, dvs skola, vård och äldreomsorg.

Kommunen behöver fokusera på sitt kärnuppdrag: skola, barn och äldreomsorg, och undvika att leka näringsliv. Kommunen ska inte göra vad marknaden kan lösa. Att vi har en bra skola, barn- och äldreomsorg samt en trygg kommun är så klart viktigt för våra kommuninvånare, men också för att attrahera kompetens. Man flyttar till kommuner som är bra att leva i. Allting hänger ihop. 

Nora Karlsson och Nasari Ehsan

 

Entreprenörspodden